Category Archives: Tiểu luận- Đề án

Chính sách can thiệp của chính phủ trong nền kinh tế thị trường của việt nam

  1. 1.      Khái quát về nền kinh tế thị trường ở Việt Nam

1.1.           Đặc trưng của nền kinh tế thị trường

          Nền kinh tế được coi như một hệ thống các quan hệ kinh tế. Khi các quan hệ kinh tế giữa các chủ thể đều biểu hiện qua mua bán hàng hóa, dịch vụ trên thị trường thì nền kinh tế đó gọi là kinh tế thị trường (Trích “Giáo trình Kinh tế thương mại”, tr13, Nxb Đại học kinh tế Quốc dân)

Cho vay hợp vốn và vai trò của các ngân hàng trong việc cho vay hợp vốn

 

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU………………………………………………………………2

Câu a: Các đặc trưng của một giao dịch tài trợ dự án……………………3