Dịch vụ làm, viết thuê luận văn thạc sĩ , đại học, cao đẳng, trung cấp uy tín số 1tại Việt Nam

Dịch vụ làm, viết thuê luận văn thạc sĩ , đại học, cao đẳng, trung cấp uy tín số 1tại Việt Nam

Hiện nay, do nhu cầu công việc cũng như quỹ thời gian của chúng ta có hạn nên việc cần đến các dịch vụ như chúng tôi là vô cùng hữu ích.

Nhóm chúng tôi nhận viết thuê luận văn thạc sĩ, làm thuê luận án tiến sĩ, luận văn cao học, khóa luận tốt nghiệp đại học dành cho tất các trường cao đẳng , đại học trong và ngoài nước.

Dịch vụ viết thuê khóa luận tốt nghiệp đại học

Chào các bạn! Nhóm luận văn chúng tôi gồm các thành viết tốt nghiệp loại giỏi và xuất sắc các trường đại học trong nước và trên thế giới. Nhóm chúng tôi đã có nhiều năm làm thuê
Chúng tôi nhận làm thuê khóa luận, chuyên đề, báo cáo tốt nghiệp đại học các ngành kinh tế, xã hội, luật, hành chính, báo chí tuyên truyền, xã hội học, văn học

liên hệ 5

Luận văn 2017

Luận văn 2017

Nhân viết luận văn đại học, cao học, báo cáo thực tập, tiểu luận…bằng cả tiếng anh và tiếng việt cho các bạn trong và ngoài nước có nhu cầu sử dụng.

Với các đề tài và phương thức làm việc mới nhất được cập nhật tới năm 2017 chúng tôi đảm bảo mang đến cho bạn những sự lựa chọn tối ưu nhất và sự

Bạn sắp bước vào giai đoạn quyết định thời sinh viên của cộng tác cũng như giúp đỡ nhiệt tình nhất từ phía các cộng tác viên của chúng tôi. mình, bạn đang bận công việc, bạn đang tìm tài liệu mà chưa thấy để phục vụ mình làm luận văn…. Tất cả những khó khăn của các bạn chúng tôi đều hiểu và thông cảm do đó chúng tôi mang đến cho các bạn dịch vụ viết thuê luận văn. Nhằm giúp các bạn hoàn thành tốt bài báo cáo tốt nghiệp, luận văn của mình.

Phân tích thực trạng dự án khai thác Boxit ở Tây Nguyên và ý kiến đánh giá nhận xét về dự án

MỤC LỤC

MỤC LỤC 1
LỜI NÓI ĐẦU 2
1. Lý do lựa chọn đề tài 2
2. Mục đích nghiên cứu 2
3. Đối tượng nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu 3
4. Phương pháp nghiên cứu 3
5. Nội dung chính của đề tài 3
PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG DỰ ÁN KHAI THÁC BOXIT Ở TÂY NGUYÊN VÀ Ý KIẾN ĐÁNH GIÁ NHẬN XÉT VỀ DỰ ÁN 4
1. Giới thiệu chung về Dự án khai thác Boxit ở Tây Nguyên 4
1.1 Nguồn tài nguyên bô-xít 4
1.2 Quan điểm phát triển 4
1.3 Nội dung chủ yếu của Quy hoạch 5
2. Thực trạng triển khai dự án Boxit ở Tây Nguyên 7
2.1 Quá trình chuẩn bị triển khai dự án 8
2.2 Thực trạng triển khai dự án 10
2.2.1 Dự án Boxit Tân Rai tại Lâm Đồng 11
2.2.2 Dự án Boxit Nhân Cơ tại Đắk Nông 13
2.3 Các ý kiến về Dự án khai thác Boxit tại Tây Nguyên 13
2.3.1 Về mặt kinh tế 13
2.3.2 Về môi trường 16
2.3.3 Về xã hội 17
2.3.4 Về chính trị 18
3. Nhận xét, đánh giá về dự án khai thác boxit ở Tây Nguyên 19
3.1 Về mặt kinh tế 19
3.2 Về mặt xã hội của dự án 20
3.3 Về mặt môi trường của dự án 20
3.4 Về mặt chính trị của dự án 21
KẾT LUẬN 22
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 23

Những tác động của FDI đến phát triển kinh tế tại Việt Nam

MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT 3
MỞ ĐẦU 4
1.1 Lý do chọn đề tài 4
1.2 Mục tiêu nghiên cứu 5
1.3 Phương pháp nghiên cứu 5
1.4 Nội dung của đề tài. 6
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN CÁC NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ FDI VÀ TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ 6
1.1 Tổng quan tình hình nghiên cứu 6
1.2 Cơ sở lý luận về FDI và tăng trưởng kinh tế 10
1.3 Thực trạng tình hình thu hút FDI và tăng trưởng kinh tế của Việt nam 18
1.3.1 Tình hình thu hút FDI của Việt nam 18
1.3.2 Tăng trưởng kinh tế của Việt nam 18
CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 19
2.1 Các biến số và thu thập dữ liệu 19
2.2 Phương pháp nghiên cứu cho đề tài 20
2.2.1 Mô hình lý thuyết cơ bản và các giả thuyết 20
2.2.2 Phương pháp kiểm định tính dừng 21
2.2.3 Phương pháp phân tích 23
CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM CỦA NGHIÊN CỨU 26
3.1 Mô tả mẫu nghiên cứu 26
3.2 Kết quả kiểm định tính dừng của chuỗi dữ liệu 26
3.3 Xác định độ trễ tối ưu 27
3.4 Kết quả phân tích tác động của FDI tới GDP 29
CHƯƠNG 4: KẾT LUẬN 31
1.1 Các kết quả nghiên cứu 31
1.2 Hạn chế và hướng phát triển của đề tài. 36
TÀI LIỆU THAM KHẢO 38
PHỤ LỤC. 40
Phụ lục 1. Kết quả mô hình OLS 40