Gợi ý viết đề cương luận văn thạc sĩ

GỢI Ý VIẾT ĐỀ CƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ

 1. I.        HÌNH THỨC TRÌNH BÀY

Đề cương luận văn thạc sĩ của học viên:

 • Trình bày trên một mặt giấy, giấy trắng khổ A4, chữ Times New Roman 13 của hệ soạn thảo Winword, mật độ chữ bình thường, không kéo dãn hay nén chữ, dãn dòng đặt ở chế độ 1,5 line.
 • Trang bìa ghi rõ:

+ Đề cương Luận văn Thạc sỹ:

+ Tên đề tài

+ Chuyên ngành

+ Mã ngành

+ Họ và tên học viên

+ Người hướng dẫn khoa học

 • Bìa đóng giấy cứng

Căn lề:

 • Lề trên:        3,5 cm
 • Lề dưới:      3,0 cm
 • Lề trái:         3,5 cm
 • Lề phải:       2,0 cm

Mã số ngành:

 • Quản trị kinh doanh                        :   60340102
 • Kỹ thuật Điện tử                              :   60520203
 • Ngôn ngữ Anh                                :   60220201
 • Luật Kinh tế                                    :   60380107
 • Công nghệ Sinh học                        :   60420201

Tháng, năm ở trang bìa là thời điểm nộp Đề cương Luận văn của Học viên.

 1. II.     NỘI DUNG TRÌNH BÀY

1. Tên đề tài: “ Nội dung nghiên cứu của một đề tài khoa học được phản ánh một cách cô đọng nhất trong tiêu đề/tên của nó.”

– Tên đề tài cần có tính đơn nghĩa, rõ ràng ngắn gọn, cô đọng vấn đề nghiên cứu, chuyên biệt, không trùng lặp với tên các đề tài đã có, có địa điểm, thời gian …, không dẫn đến những sự hiểu lầm, hiểu theo nhiều nghĩa khác nhau hay hiểu mập mờ.

– Phù hợp với chuyên ngành đào tạo

– Không nên có nội dung nghiên cứu quá rộng dẫn đến không thực hiện được.

– Tránh đề tài có chung nhiều chuyên ngành, quá đặc thù

– Vấn đề được nghiên cứu phải có giá trị khoa học và thực tiễn.

– Nên đi sâu vào nghiên cứu 1 – 2 vấn đề để kết luận có tính khoa học cao.

2. Đặt vấn đề.

Tính cấp thiết của đề tài:

Học viên cần lý giải rõ đề tài nghiên cứu của mình nhằm giải quyết vấn đề gì (vấn đề nghiên cứu, không phải vấn đề thực tiễn). Đề tài có thể giải quyết được 1 vấn đề hoặc cũng có thể nhiều hơn.

– Trình bày lý do tại sao chọn đề tài nghiên cứu này?

– Những câu hỏi đặt ra cần phải trả lời khi nghiên cứu đề tài này

– Đặt ra các giả thiết trong nghiên cứu không riêng gì ngành Kinh tế – Xã hội mà cả các ngành Khoa học Kỹ thuật đều cần có.

3. Mục tiêu nghiên cứu.

3.1. Mục tiêu nghiên cứu tổng quát.

Nêu được mục tiêu cuối cùng, chung nhất của vấn đề nghiên cứu là nhằm giải quyết vấn đề gì trong lĩnh vực nào.

3.2. Mục tiêu nghiên cứu cụ thể.

Xác định các mục tiêu cụ thể đề tài cần đạt được để nêu bật mục đích tổng quát.

4.  Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

 • Nghiên cứu được tiến hành trên đối tượng nào?
 • Phạm vi nghiên cứu (ở đâu ? thời gian nào ?)

Tổng quan tài liệu:

Phần này rất quan trọng vì vậy học viên cần trình bày kỹ lưỡng trong khoảng 2- 5 trang, trong đó phần tổng quan chung chiếm 1/3 tổng quan tài liệu, các vấn đề cần nghiên cứu cần được phân tích rõ ràng, cụ thể chiếm 2/3 tổng quan tài liệu.

Học viên cần trình bày/viết rành mạch theo một hệ thống logic các vấn đề, thể hiện ra được tầm quan trọng của đề tài.

Nêu bật được các kết quả nghiên cứu có liên quan đến các vấn đề nghiên cứu trong nước và ngoài nước (chú ý các tài liệu gốc, mới trong phạm vi 5 – 6 năm trở lại đây) các tài liệu, tạp chí liên quan trực tiếp tới các vấn đề nghiên cứu).

Đề tài nghiên cứu hiện tại của học viên đang ở trạng thái nào ? (đề tài mới bắt đầu hay tiếp tục đề tài nghiên cứu trước đây của người nghiên cứu?…)

Các tác giả, nhà nghiên cứu khác trong cùng lĩnh vực đã làm được gì ? Những vấn đề gì còn tồn tại cần nghiên cứu tiếp ?

Người nghiên cứu cần :

Tham khảo các tạp chí chuyên ngành ở Châu Âu, Mỹ: lấy reviews, abstracts của các bài báo có liên quan đến đề tài nghiên cứu.

Tham khảo các mẫu luận án trên internet, tham khảo cách trích dẫn tài liệu tham khảo…

5. Nội dung, địa điểm, vật liệu và phương pháp nghiên cứu

5.1. Nội dung nghiên cứu:

Nội dung nghiên cứu cần theo sát các mục tiêu nghiên cứu.

5.2. Phương pháp nghiên cứu:

Mỗi nội dung nghiên cứu cần có phạm vi, địa điểm và phương pháp nghiên cứu riêng, phù hợp yêu cầu. Học viên có thể trình bày như sau:

5.2.1. Thời gian nghiên cứu.

5.2.2. Địa  điểm nghiên cứu.

Nêu tóm tắt các nội dung chính về điều kiện tự nhiên, điều kiện kinh tế xã hội của địa bàn nghiên cứu, những đặc điểm này có liên quan mật thiết đến đề tài nghiên cứu.

5.2.3. Vật liệu nghiên cứu (nếu có)

5.2.4. Phương pháp nghiên cứu

Nêu tên, nội dung của các phương pháp nghiên cứu, bố trí, xử lý số liệu của thí nghiệm và việc vận dụng các phương pháp này vào đề tài nghiên cứu. Nếu có mô hình thì phải nêu được mô hình lý thuyết và mô hình thực nghiệm trong nghiên cứu này. Tùy theo đề tài nghiên cứu có thể có phần lý thuyết cơ bản.

Lưu ý: Người nghiên cứu có thể trình bày chung địa điểm, thời gian, vật liệu nghiên cứu, phương pháp thí nghiệm và các chỉ tiêu theo dõi theo từng nội dung nghiên cứu.

5.2.5. Phương pháp xử lý số liệu

6. Dự kiến kết quả (viết theo từng nội dung nghiên cứu, dự kiến logíc và  khoa học, tính khả thi..)

7.  Kế hoạch thực hiện:

Học viên cần trình bày những việc làm cụ thể trong từng giai đoạn/thời kỳ, những hoạt động nào tiến hành trước/sau? Thời gian dự kiến cho từng hoạt động là bao lâu?….

Stt

Nội dung nghiên cứu

Thời gian

Bắt đầu

Thời gian

Kết thúc

Kết quả nghiên cứu dự định đạt được

1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
….

8.  Tài liệu tham khảo:

Cách trích dẫn tài liệu tham khảo:

Các tài liệu tham khảo phải được trích dẫn theo số thứ tự của các tài liệu được liệt kê ở tài liệu tham khảo và được đặt trong ngoặc vuông. Tài liệu được đặt trong ngoặc vuông một cách độc lập theo thứ tự tăng dần, ví dụ[2],[4],[6]…

Pages: 1 2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>