Category Archives: Download tài liệu

Dịch vụ viết thuê khóa luận tốt nghiệp đại học

Chào các bạn! Nhóm luận văn chúng tôi gồm các thành viết tốt nghiệp loại giỏi và xuất sắc các trường đại học trong nước và trên thế giới. Nhóm chúng tôi đã có nhiều năm làm thuê
Chúng tôi nhận làm thuê khóa luận, chuyên đề, báo cáo tốt nghiệp đại học các ngành kinh tế, xã hội, luật, hành chính, báo chí tuyên truyền, xã hội học, văn học

liên hệ 5

Ảnh hưởng của biến động tỷ giá hối đoái đến hoạt động xuất khẩu của công ty TNHH may Đồng Tâm

TÓM LƯỢC

Với sự phát triển của nền kinh tế thế giới, các mối quan hệ kinh tế trên mọi lĩnh vực của một nước ngày càng được mở rộng ra các nước. Đơn vị thanh toán không chỉ là tiền tệ trong nước mà còn phải sử dụng các loại ngoại tệ khác nhau liên quan đến việc trao đổi tiền của nước khác. Hoạt động chuyển đổi đồng tiền này thành đồng tiền khác trong quá trình quan hệ giữa các nước nhóm nước với nhau đã làm nảy sinh phạm trù tỷ giá hối đoái.

Tỷ giá hối đoái là một công cụ có hiệu lực, hiệu quả trong việc tác động đến quan hệ kinh tế đối ngoại của mỗi nước, đồng thời là yếu tố cực kỳ quan trọng đối với chính sách tiền tệ quốc gia. Sự biến động của tỷ giá hối đoái tác động đến nhiều hoạt động kinh tế của mỗi nước, trong đó có hoạt động xuất khẩu. Nhận thức được điều này, trong quá trình thực tập tại công ty TNHH may Đồng Tâm, em chọn đề tài “Ảnh hưởng của biến động tỷ giá hối đoái đến hoạt động xuất khẩu của công ty TNHH may Đồng Tâm” làm đề tài khóa luận của mình.

Khóa luận đã tập trung làm rõ các vấn đề sau:

Gợi ý viết đề cương luận văn thạc sĩ

GỢI Ý VIẾT ĐỀ CƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ

  1. I.        HÌNH THỨC TRÌNH BÀY

Đề cương luận văn thạc sĩ của học viên:

Pháp chế XHCN trong kiểm sát điều tra các tội phạm về trật tự xã hội (TTXH) của VKSND ở tỉnh Thanh Hoá

MỞ ĐẦU

         

          1. Tính cấp thiết của đề tài

          Đề tài “Pháp chế XHCN trong kiểm sát điều tra các tội phạm về trật tự xã hội (TTXH) của VKSND ở tỉnh Thanh Hoá” được nghiên cứu bởi các lý do sau:

Đào tạo, bồi dưỡng công chức thanh tra ngành Tư pháp theo yêu cầu của Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam

MỞ ĐẦU

  1. 1.     Tính cấp thiết của đề tài

Xây dựng Nhà nước pháp quyền đang trở thành một xu thế khách quan tất yếu đối với các quốc gia dân chủ trong thế giới hiện đại, với mục tiêu là xác lập dân chủ, tức là thừa nhận và đảm bảo thực hiện quyền lực của nhân dân. Ở nước  ta, Đảng và Nhà nước coi việc tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa là sự nghiệp đổi mới của đất nước và là một trong những nhiệm vụ trọng tâm đang ngày càng phát triển cả bề rộng lẫn bề sâu, từ đó khẳng định vị thế của Việt Nam trên thế giới.

Trước yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa  thì vấn đề cấp bách đặt ra là đào tạo và phát triển đội ngũ cán bộ, công chức. Chính vì lẽ đó, nhận rõ vai trò của giáo dục, đào tạo, Đảng và Nhà nước ta luôn nhất quán với quan điểm “ con người là nguồn lực quý báu nhất, là trung tâm của sự phát triển. Phát triển giáo dục, đào tạo và khoa học công nghệ là quốc sách hàng đầu. Cũng như nhiều nước, chúng ta đã tạo lập khung pháp lý và những chính sách làm cơ sở cho việc đào tạo và phát triển đội ngũ cán bộ, công chức. Tuy nhiên, thực tế cho thấy rằng mục tiêu đào tạo, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức trong sạch, có năng lực đang gặp nhiều khó khăn, những kết quả đạt được chưa tương xứng với những yêu cầu đặt ra. Đảng ta nhận định: “Công tác tổ chức, cán bộ chậm đổi mới, chưa đáp ứng yêu cầu tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và hiệu lực quản lý, điều hành của Nhà nước trong thời kỳ mới” [13]. Công tác đào tạo đội ngũ cán bộ, công chức còn dựa vào những định kiến chủ quan, chưa thực sự xuất phát từ yêu cầu công việc, tệ quan liêu, tham nhũng đang thực sự là vấn đề đáng lo ngại. Do vậy chúng ta chứ tích cực phát hiện, đào tạo và bồi dưỡng những cán bộ, công chức có đức, có tài. Để khắc phục những tồn tại hiện nay và đáp ứng những yêu cầu của công cuộc đổi mới, vấn đề cấp bách là phải có chiến lược về con người, trong đó đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng hiệu quả đội ngũ cán bộ, công chức thực sự trở thành động lực cho sự phát triển của xã hội.